Pharos

Et fyrtårn er et pejlemærke for den søfarende, en gennemtrængende serie af lysstærke blink, der fortæller mennesket på havet, at kysten er ret forude, og at man skal rette kursen ind efter denne information. Har man været langt ude på havet, kan fyrets lys møde en som en tryg hilsen; det første tegn på landkending

Der er stillet skarpt på fyrkammeret, stedet hvorfra lyset, der kan ses vidt omkring, emanerer. Lyden er en væsentlig del af installationen, dels er der den voldsomme lyd af havet, dels den tikkende lyd af den mekanisme, der skanderer fyrets lys, og som i installationen også bliver et kompositorisk princip.

Eva Kochs videoinstallation kan ses som et billede på menneskets behov for orienteringspunkter i tilværelsen, ja, efter lys i mørket. Kombinationen af de lysende billeder, der veksler mellem detalje og helhed og lyden af det evige hav samt den tikkende tid, der også tikker/tæller ned i din krop, er en stærk og umiddelbar oplevelse af menneskets placering i skæringspunktet mellem nuet og evigheden.

Pharos

A lighthouse is a point of orientation for the seafarer, a series of penetrating flashes telling the mariner that the coast is directly ahead of him and that he must set his course in accordance with this information. If one has been at sea for a long time, the flashes of the lighthouse may seem like a reassuring greeting, the first sign of a landfall.

There is sharp focus on the light room, the place from where the light, which can be seen for miles around, emanates. The sound is an important part of the installation: there is both the tremendous sound of the sea and also the ticking of the mechanism that scans the emitted light, and which becomes a compositional principle in the installation.

Eva Koch’s video installation can be seen as an image of man’s need for points of orientation in life, indeed for light in the darkness. The combination of the luminous pictures, which alternate between detail and whole, and the sound of the eternal sea along with the ticking time, which also ticks/counts down in our bodies, produces a strong and immediate experience of our placing at the point of intersection between now and eternity.

Pharos

Un faro es un punto de referencia para el marino, una serie de penetrantes destellos luminosos que anuncian al navegante que la costa se abre a proa y que ha de acomodar su rumbo a esa información. La luz del faro sale al encuentro de quien lleva largo tiempo en la mar como un reconfortante saludo; la primera señal de recalada. Toda la atención se centra en la linterna, el punto del que emana una luz visible en la distancia.

El sonido es una parte fundamental de la instalación, tanto el ruido impetuoso de las olas como el tic-tac del mecanismo que escande lentamente la luz del faro, pasando así a ser uno de los principios constitutivos de la instalación.
La videoinstalación de Eva Koch puede entenderse como una imagen del ser humano y su necesidad de puntos de referencia en la existencia, de luz en la oscuridad.

La combinación de imágenes luminosas que alternan el detalle y el todo, el sonido del mar sempiterno y ese tic-tac del tiempo que también ha iniciado una cuenta atrás en nuestro cuerpo, es una experiencia llena de fuerza e inmediatez de nuestra posición en la encrucijada entre el ahora y la eternidad.